هولوگرام باریک چیست؟

در ادامه بررسی و معرفی نمونه های مختلف هولوگرام ها به یکی از نمونه های بسیار عجیب این هولوگرام ها خواهیم پرداخت.پس هولوگرا های باریک نمونهه ای بسیار جالب هستند.

مدل های فیزیکی برای هولوگرافی می بایست به یک محدوده تجزیه گردد (مانند مدل چوب و توپ برای ملکول ها ).این محدوده هولوگرام باریک نام دارد .

زمانی یک هولوگرام باریک نامیده می شود که  فاصله ی میان سطوح  هذلولی های متوالی از ضخامت رسانگر های ثبت شده فرا رود .در این نقطه این مدل تجزیه می گردد زیرا دیگر مجموعه ای از سطوح هذلولی برای ثبت وجود ندارد .برای مثال هولوگرام های برجسته از چاپ مجموعه ای از الگوهای تداخلی بر روی صفحه های پلاستیک به وجود می آیند .این هولوگرام ها قابلیت تولید رنگ حقیقی را ندارند زیرا هیچ گونه انکساری در آن مشاهده نمی شود .

هولوگرام باریک 

شیوه ساخت هولوگرام باریک

هولوگرام باریک از ثبت الگوهای تداخلی دو بعدی در میان اشعه ی مرجع و نور از شی روی صفحه ی رسانگر حاصل می شود .اگر فاصله ی هولوپلیت به میزان کافی از منبع sوs1به دور باشد الگوی تداخلی دو بعدی بر سطح هولوپلیت که  شامل الگوی تداخلی دو شکافه یانگ می باشد به وجود می آید .ایت الگو شامل مجموعه ای از خطوط موازی تاریک و روشن که فرکانس فضایی شان بسته فاصله ی میان sوs1 و فاصله ی هولوگرام از sوs1 ،می باشد.